تبلیغات در چاپیمو

هزینه تبلیغات بنری در چاپیمو

ابعاد بنرمدت انتشارجایگاه آگهیهزینه انتشارتوضیحاتدرخواست بنر
145*400یک ماهه
(جشنواره نیمه شعبان)
اسلایدر تبلیغات
صفحه همه آگهی ها
250 هزارتومانبنر تبلیغاتی شامل عکس و تصویر متحرک سفارش
300*300یک ماهه
(جشنواره نیمه شعبان)
اسلایدر تبلیغات ثابت کنار
همه صفحات
400 هزارتومانبنر تبلیغاتی شامل عکس و تصویر متحرک سفارش
145*4003 ماهه
اسلایدر تبلیغات
صفحه همه آگهی ها
1 میلیون و 200 هزارتومانبنر تبلیغاتی شامل عکس و تصویر متحرک سفارش
300*3003 ماهه
اسلایدر تبلیغات ثابت کنار
همه صفحات
2 میلیون تومانبنر تبلیغاتی شامل عکس و تصویر متحرک سفارش

هزینه تبلیغات رپورتاژ در چاپیمو

مشخصات رپورتاژمدت انتشارجایگاه آگهیهزینهلینک درخواست
3 لینک و 3 عکس و 20 خط متنیک ماههصفحه تبلیغ کنندگان100 هزار تومانسفارش
5 لینک و 5 عکس و 50 خط متنیک ماههصفحه تبلیغ کنندگان150 هزار تومانسفارش

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر